TESTÜLETEK
TÁJÉKOZTATÁS AZ ELJÁRÁS MENETÉRŐL
KÉRELEM BENYÚJTÁSA
LINKGYŰJTEMÉNY
ALÁVETÉSI NYILATKOZATOK
EGYÜTT NEM MŰKÖDŐ VÁLLALKOZÁSOK
OK
Somogy Megyei Békéltető Testület
Egyéb testületi információk

 

A BÉKÉLTETŐ ELJÁRÁS IRÁNTI KÉRELEM AZ ALÁBBI NYOMTATVÁNYT KITÖLTVE IS BENYÚJTHATÓ.

A nyomtatványt új lapra másolva, kitöltve ki kell nyomtatni, alá kell írni. A kérelem benyújtható a csatolt mellékletekkel együtt levélben vagy személyesen, illetve a kérelmet és a mellékleteket beszkennelve e-mailen is. Az eljárás iránti kérelem nyomtatvány minden tartalmi elemet tartalmaz, ami a A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETI ELJÁRÁS IRÁNTI KÉRELEM TARTALMI KÖVETELMÉNYEI." cím alatt szerepel.

 

KÉRELEM

békéltető testületi eljárás lefolytatására

 

 

Tisztelt Elnök Asszony/ Elnök Úr!

 

A békéltető testület adatai:

 

Név:

 

Székhely:

 

Postacím:

 

Telefonszám:

 

E-mail:

 

 

Fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (továbbiakban: Fgytv.) 20.§ (1) szerint az eljárásra a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes.

Fgytv. 20.§ (2) szerint a fogyasztó belföldi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a békéltető testület illetékességét a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás vagy az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye alapítja meg.

Fgytv. 20.§ (3) szerint a fogyasztó kérelme alapján a lakóhely vagy tartózkodási hely szerint illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület is eljárhat.

 

A kérelmező (fogyasztó) adatai:

 

Név:

 

Cím:

 

Lakóhely/székhely

 

Vagy tartózkodási hely:

 

Telefonszám:

 

E-mail:

 

 

Fgytv. 29/B.§ szerint a felek meghatalmazott útján is eljárhatnak. Meghatalmazott lehet bármely természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet.

Fgytv. 28.§ (4) szerint ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

 

Nyilatkozom az Fgytv. 2. § a) pontja alapján, hogy a békéltető testületi eljárás iránti kérelmet önálló foglalkozásomon és gazdasági tevékenységi körömön kívül eső célok érdekében eljáró fogyasztóként nyújtom be, mint:

 

természetes személy

• külön törvény szerinti civil szervezet

• egyházi jogi személyi

• társasház

• lakásszövetkezet

• mikro, kis- és középvállalkozás

 

Kérjük, hogy a megfelelő választ húzza alá!

Nyilatkozom, hogy az Fgytv. 27. §-a szerint az alább részletezett fogyasztói jogvita rendezését a megnevezett vállalkozással közvetlenül megkíséreltem, az eredménytelenül végződött, ezért békéltető testületi eljárás lefolytatását kérem.

Csatolom a vállalkozásnak a Fgytv. 17/A. § (3) vagy (4) bekezdése, illetve a 17/B. § (5) bekezdése szerinti írásbeli nyilatkozatát arról, hogy panaszomat elutasította.1

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Nyilatkozom továbbá arról is, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményeztem, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor.

 

A kérelemmel érintett vállalkozás adatai:

 

Név (cégnév):

 

Székhely:

 

Telefonszám:

 

Fax:

 

E-mail:

 

 

Ha a kérelemmel érintett ügy nem a vállalkozás székhelyével függ össze, akkor a fióktelep, telephely megnevezése:

 

Név (cégnév):

 

Székhely:

 

Telefonszám:

 

Fax:

 

E-mail:

 

 

A fogyasztói panasz és az azt alátámasztó tények rövid leírása:

(Pótlap becsatolásával bővíthető.)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Csatolom azokat az okiratokat, illetve azok másolatát amelyek tartalmára bizonyítékként

hivatkozom (pl,: számla, nyugta, szerződés, jegyzőkönyv, jótállási jegy, használati útmutató):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......................................................................................................................................................................................

 

A tanács döntésére irányuló indítványom, vállalkozással szembeni konkrét igényem (pl.: kijavítás, kicserélés, vételár visszatérítése, adott esetben összegszerűen megjelölve):

 

………………………………………………………………………….............................................……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………..................………………….………………………………………………………………………………………………

 

Kelt: ……………………………, ……… év ………………… hó …… nap

 

 

…...……………….………………………………

fogyasztó aláírása

1 Ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az Fgytv 27. §‑ban előírt egyeztetés megkísérléséről.

 

 

 

A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETI ELJÁRÁS IRÁNTI KÉRELEM TARTALMI KÖVETELMÉNYEI.

(A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV törvény előírásai alapján)

[hatályos: 2012. július 29-től]

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a vállalkozás közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (a továbbiakban: fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése, e célból – ha lehetséges – egyezség létrehozásának megkísérlése. (A pénzügyi vitákat a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete mellett működő Pénzügyi Békéltető testület bírálja el.)

A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokról és kötelezettségekről.


A törvény értelmezése szerint:

a) fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, továbbá a békéltető testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje,

b) vállalkozás: aki a fogyasztókat érintő vagy érinthető tevékenységét önálló foglalkozásával vagy gazdasági tevékenységével összefüggő célok érdekében végzi.


A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. Az eljárásra a fogyasztó lakóhelye szerinti megyei békéltető testület illetékes, de a fogyasztó kérheti, hogy a szerződés teljesítésének helye szerinti megyei békéltető testület folytassa le az eljárást.

A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani. Az írásos formának levél, távirat, távgépíró telefax vagy e-mail útján, azaz bármely olyan eszközzel eleget lehet tenni, amely a békéltető testület számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét, telefonszámát, e-mail címét,

b) a panasszal (fogyasztói jogvitával) érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét, illetve telefonszámát, e-mail címét ha ismert,

c) – ha a fogyasztó azt kívánja, hogy az eljárást a szerződés teljesítésének helye szerint illetékes békéltető testület folytassa le, – a fogyasztónak erre irányuló kérelmét és a teljesítés helyére vonatkozó nyilatkozatát,

d) a fogyasztó álláspontjának (a panasznak) rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,

e) a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy korábban már megkísérelte az érintett vállalkozással közvetlenül rendezni a vitás ügyet,

f) a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor, (szó szerint a következő szöveget írja a kérelmébe: Nyilatkozom, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményeztem, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor.)

g) arra vonatkozó kérelmét, hogy a testület milyen döntést hozzon ügyében, azaz mit szeretne elérni panaszának rendezése során,

h) a fogyasztó aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen:

a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot a panasz rendezésére irányuló, a vállalkozással történő egyeztetés megkísérléséről.

Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

Ha a kérelem nem felel meg a fentiekben foglaltaknak, a békéltető testület elnöke a kérelmet – annak beérkezésétől számított tizenöt napon belül – a hiányok megjelölése mellett hiánypótlásra szólítja fel a kérelmezőt. A hiánypótlás megküldésének elmaradása esetén a beérkezéstől számított 90 napot követően a békéltető testület elnöke érdemi döntés nélkül megszünteti az eljárást.

 

 

 

TÁJÉKOZTATÓ A KÉZBESÍTÉSI VÉLELEMRŐL,  ANNAK BEÁLLTÁRÓL,  MEGDÖNTÉSÉRŐL:A Fgytv. 29/A. § (1) bekezdése alapján a békéltető testület eljárása során az iratokat a feleknek postai szolgáltató útján, a hivatalos iratok kézbesítésére vonatkozó rendelkezések szerint kell kézbesíteni. A (2) bekezdés szerint a postai szolgáltató útján megküldött iratokat a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha az irat a békéltető testülethez „nem kereste” jelzéssel érkezett vissza, az iratot a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni.

A Fgytv. 33. § (6) bekezdés előírja, hogy a kötelezést tartalmazó határozat vagy az ajánlás kézbesítése esetén a békéltető testület elnöke a 29/A. § (2) bekezdés szerinti kézbesítési vélelem beálltáról a vélelem beálltát követő nyolc napon belül - a kötelezést tartalmazó határozat vagy az ajánlás egyidejű csatolásával - értesíti a felet, és gondoskodik a kézbesítési vélelem beállta tényének, valamint a vállalkozás nevének, székhelyének a békéltető testületek honlapján - az ügyszám megjelölésével - történő közzétételéről.

A Fgytv. 33. § (7) bekezdés szerint a kötelezést tartalmazó határozat vagy az ajánlás kézbesítése esetén kézbesítési vélelem megdöntése iránti kérelmet

a) a címzett a kézbesítés szabálytalansága esetén, vagy

b) ha a természetes személy, illetve a jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság címzett a kézbesítésről önhibáján kívül nem szerzett tudomást

a kézbesítési vélelem beálltáról történő tudomásszerzéstől számított tizenöt napon belül, de legkésőbb a kézbesítési vélelem beálltától számított hat hónapos jogvesztő határidőn belül terjeszthet elő.

A Fgytv. 33. § (8) bekezdés szerint a kérelemben elő kell adni azokat a tényeket, körülményeket, amelyek a kézbesítés szabálytalanságát igazolják vagy az önhiba hiányát valószínűsítik.

A Fgytv. 33. § (9) bekezdés szerint a kérelmet tizenöt napon belül annak a békéltető testületnek az elnöke bírálja el, amelynek tagja, tanácsa a kötelezést tartalmazó határozatot vagy az ajánlást hozta. Ha a békéltető testület elnöke a kérelemnek helyt ad, a vélelmezett kézbesítéshez fűződő jogkövetkezmények hatálytalanok, és a kötelezést tartalmazó határozatot vagy ajánlást öt napon belül meg kell küldeni a feleknek.

A kézbesítési vélelem az alábbi eljárásokban állt be:

Sor

szám

Ügyszám

Kézbesítési vélelem beállta

Az eljárással érintett vállalkozás

neve, székhelye

Eredméyes megdöntés dátuma

1

241-2015.

2016. 03. 13.

Best Finans Kft. 1119 Budapest, Fehérvári út 43.

 

2

8-2016

2016. 02. 27.

Wáber Kft. 2800 Tatabánya, Vértanúk tere 1. 2/37.

 

3

20-2016

2016. 04. 04.

Khubilai Trade Kft. 1108 Budapest, Szőlővirág u.10. 6/26.

 

4

34-2016

2016. 03. 17.

Euro Fúzió Kft. 1131 Budapest, Madridi u. 7.

 

5

16-2016

2016. 04. 04.

Best Finans Kft. 1119 Budapest, Fehérvári út 43.

 

6.

31-2018

2018. 04. 16.

Gyógylábászat Kft. 7400 Kaposvár, Kossuth L. u. 8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


Belépés
Név:
Jelszó:
OK
Köszöntő
Gyakran ismételt kérdések
Fogyasztók által gyakran feltett kérdések és válaszok
Fogyasztóvédelmi szervezetek
Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület
Európai Fogyasztók szervezete
Fogyasztóvédelmi egyesületek Országos szövetsége
Európai Fogyasztói Központ
Érdekvédelmi Tanácsadók Országos Szövetsége
Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesülete
Társadalmi Unió
Tudatos Vásárlók Egyesülete
Jogszabálygyűjtemény
Fogyasztóvédelmi jogszabályok
Fogyasztóvédelmi törvény
Cikkek, kiadványok
Beszámolók
A Békéltető Testületek 10 éve
Alternatív vitarendezés határon innen és túl
Alávetési nyilatkozat nyomtatvány
NGM tájékoztató
Fogyasztóvédelemmel kapcsolatos rendezvények
10 éves a békéltető testület rendezvény
TESTÜLETEK  ·  TÁJÉKOZTATÁS AZ ELJÁRÁS MENETÉRŐL  ·  KÉRELEM BENYÚJTÁSA  ·  LINKGYŰJTEMÉNY  ·  ALÁVETÉSI NYILATKOZATOK  ·  EGYÜTT NEM MŰKÖDŐ VÁLLALKOZÁSOK

A honlap a
Szociális és Munkaügyi Minisztérium
támogatásával jött létre.